Facebook Hatete Eleisaun Antisipada, Lider Parpol Lae

Facebook Hatete Eleisaun Antisipada, Lider Parpol Lae

- in Nasional
571
0
Parlamentu Nasional

DILI– Membru Parlamentu Nasional (PN) konsidera informasaun ba eleisaun antisipada sei lamosu, tanba nee hatete husi facebook, maibe Lider Partidu Politiku (Parpol) sira laaseita eleisaun antisipada.

Informa Deputadu Fretilin Eladio Faculto katak, haree husi deklarasaun Partidu Politiku sira hotu, lakonkorda ho eleisaun antisipada, nee signifika sira hotu sei hanoin atu iha governasaun ida diak no metin.

Ita rona deklarasaun lider parpol sira nunka halo deklarasaun katak atu mosu eleisaun antisipada, sira so hatete atu formasaun governu, i lakohi iha eleisaun antisipada,” katak Eladio ba STL Kinta (10/08/2017) iha Parlamentu Nasional

Nia hatete, iha deklarasaun parpol sira lakonkorda ho eleisaun antisipada, so iha facebook mak sempre koalia bei-beik no mos ema sira neebe mak lainklui iha parlamentu sempre koalia ida nee. Tanba nee nia rasik laespera eleisaun antisipada atu akontese.

Iha fatin hanesan Deputada Maria Lurdes Bessa Bankada PD hatete, rezutadu eleisaun parlamentar, uza votus neebe mak povu fo hodi ida-idak dezempena ninia knar, tanba importante mantein estabilidade.

Tuir informasaun neebe mak jornalista asesu iha Media Sosiais, katak bainhira partidu 4 lakohi koliga ho Fretilin sertamente sei akontese eleisaun antisipada ba tinan 2017 nee. Guilhermina Franco / Jacinta Sequeira

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *