Zero Toleransia Iha Kompleksu Eskola

Zero Toleransia Iha Kompleksu Eskola

- in Edukasaun
127
0
kondisaun-eskola

DILI-Ministeriu Edukasaun Joventude Desportu (MEJD), ba oin, sei kontinua implementa politika zero toleransia iha kompleksu eskola, preokupasaun nee, relasiona ho kazu neebe mak akontese iha eskola sekundariu 10 de dezembru, iha semana kotuk.

Tuir Diretor Jeral husi MEJD, Antoninho Pires, hatete, politika Ministeriu nian, ba oin mak  nee,  politika neebe implementa ona katak, iha kompleksu eskola nee, zero toleransa ba iha violensia, tanba modelu  violensia  ida neebe mosu, tanba laiha tan fatin, atu bele halo violensia iha eskola.

Hau hanoin, konaba kazu ida nee, too agora ami seidauk simu informasaun ruma, maibe politika Ministeriu nian, ba oin mak nee, ita nian politika neebe implementa ona katak, iha kompleksu eskola nee, zero toleransa ba iha violensia, tanba modelu violensia ida neebe mosu, tanba laiha tan fatin, atu bele halo violensia iha eskola, se mak halo violensia iha eskola, mak sira nee hotu, tenke kumpri,” dehan Diretor MEJD Antoninho ba STL iha salaun INFORDEPE  Balide, Segunda (17/12/2018).

Iha fatin seluk, Direitor Edukasaun Munisipiu Dili, Duarte Braganca, hatete, liu husi orientasaun neebe mak iha, atu direitor eskola sira hotu, bele hamenus violensia neebe too agora sei mosu iha eskola. Notisia kompletu lee iha jornal STL edisaun Kuarta (19/12/2018). Jacinta Sequeira

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *