Xanana-TMR-Alkatiri Tenke Hatudu Dalan Diak

Xanana-TMR-Alkatiri Tenke Hatudu Dalan Diak

- in Nasional
625
0
xanana-mari

DILI-Lider boot hanesan Xanana Gusmao, Taur Matan Ruak, Alkatiri no sira seluk tan, tenke hatudu dala diak ba kultura politika iha nasaun Timor Leste, nunee jerasaun foun bele hatutan ba oin.

Xefi bankada Fretilin Francisco Miranda Branco hateten, Lider boot sira hanesan Sr Xanana Gusmao,  Sr Taur Matan Ruak, Sr Mari Alkatiri no seluk tan sira nee lider boot nasaun ninian, sira maka tenke hatudu uluk dalan diak ba kultura politika nasaun, atu nunee jerasaun foun hodi kaer ba oin.

Tanba dialogu maka povu ezije lider boot ka lider kiik nee mai husi povu, maka hamosu lideransa foun ida neebe tenke hakruk ba vontade povu nian, tanba povu hakarak husu ba lideransa sira tur hamutuk hodi buka solusiona impase neebe kestaun politika impede hela dezenvolvimentu ba oin.

Hau fiar Senhor Xanana Gusmao hanesan lider boot nasaun nian sei kopera, maske oras nee dadaun sei iha liur, kopera atu mai simu konvite Xefi Estadu nian hodi kolia konaba kestaun estadu no povu nian,” dehan deputadu Branco.

Deputadu Branco mos fiar ho jiwa kewarganegarawan hanesan estadista, ho sentidu neebe tau aas interese povu, Xanana Gusmao mos sei partisipa iha futuru, tanba dialogu neebe Xefi Estadu konvida maka hatudu kultura diak ba joventude.

Iha parte ketak Eis Sekertariu Estadu Joventude e Desportu Leovigildo Hornai hateten, Prosesu demokratiku, prosesu Konstitusional tomak, prosesu politika tomak tenke hahu husi vontade ba dialogu, dialgu nudar forma ida fundamental teb tebes iha prosesu atu konsolida Estadu no Governu ida neebe maka forti  ba nasaun ida nee. Carme Ximenes/Maria Lay

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *