Xanana-Taur Opozisaun, Difikulta Ba FRETILIN

Xanana-Taur Opozisaun, Difikulta Ba FRETILIN

- in Nasional
857
0
L4-615x612

DILI – Prezidente Partidu CNRT, Kay Rala Xanana Gusmao no Prezidente Partidu PLP, Taur Matan Ruak kumpri komprimisiu iha kampania eleitoral, katak kuandu la manan maioria absoluta diak liu sai deit opozisaun konstruitiva no edukativa iha Parlamentu Nasional (PN).

Tuir veteranu, Andre da Costa L4 katak partidu CNRT neebe mak lidera husi maun Xanana no partidu PLP lidera husi Taur Matan Ruak mak ba duni ba apozisaun, laos todan maibe difikulta governasaun Fretilin.

Maibe diak liu lideransa labele sees husi lideransa setral nasaun nian atu fo apoiu ba governasaun Fretilin nian kuandu Fretilin mak forma governu hamutuk PD no Khunto ka Fretelin ukun ho minoria simples iha Parlamentu Nasional,”dehan L4 ba STL, iha edifisiu UNDIL, Mascarinhas, Tersa (08/08/2017).

Veteranu nee hatutan, lideransa nia vizaun ba dezenvolivmentu mak la hanesan maibe povu nia hakarak mak liu husi povu nia votu iha eleisaun parlamentar tamba povu hakarak lao ba oin no hakarak mudansa.

Tamba nee, husu ba sira nain rua atu hanoin didiak ba estabilidade nasional no labele mosu eleisaun antesipada atu lalika prejudika fila fali ba osan povu hodi gasta deit ba eleisaun no tempu sidadaun sira nian hodi buka moris.

Tuir Observador Politku UNTL, Camilio Ximenes Almeida katak CNRT no PLP relata ona hakarak sai opozisaun iha Parlamentu Nasional, maibe husi parte observador politiku konsidera opozisaun nee normal iha nasaun neebe deit. Domingos da Piedade Freitas

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *