Vota Kontra OR, OMP Laiha Interese Nasional

Vota Kontra OR, OMP Laiha Interese Nasional

- in Nasional
588
0
Profil Mandati

DILI-Bainhira Governu lori Orsamentu ratefikativu ba aprezenta iha Parlamentu Nasional, Opozisaun vota kontra Orsamentu Ratefikativu nee maka sira laiha interese nasional, maibe interese politik deit.

Deputadu Devid Mandati Dias Ximenes husi bankada FRETILIN hateten, se Oposizaun Maioria Parlamentar vota kontra Orsamentu ratefikativu Nee laos interese nasional, maibe interese politiku deit ona.

Agora sira lori konstituisaun hau konkorda, sira lori kontitusaun ita bolu dehan katak tenke fo seguransa juridiku, maibe ita labele minimija fali votus povu nia nia, purke ita kolia konaba demokrasia soberania nee preside iha povu,” dehan deputadu David ba STL, iha CCD, Tersa (07/11/2017).

Nia dehan, Agora povu nia votu fob a partidu Fretilin, sira halo fali buat seluk saida maka ida nee.

Iha parte ketak Xefi bankada Khunto Luis Roberto da Silva hateten, orsamentu 2016 sei iha para responde, imposibel orsamentu nee gastu hotu, Governu esplika sira parlamentu bele aprova, maibe makina estadu lao hela.

Entretantu Eis Sekertariu Estadu Joventude e Desportu Leovigildo Hornai hateten, molok too ba Orsamentu Ratefikativu tenke hahu dialogu uluk, atu hetan ideia husi forsa politika iha rai laran. Carme Ximenes-Maria Lay

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *