Volume Estudante Boot, Prejudika Estudu

Volume Estudante Boot, Prejudika Estudu

- in Edukasaun
1315
0
UNTL

DILI – Durante nee universidade balun buka deit numeru estudantes barak, maibe sira nian kondisaun universidade ladun diak, ida nee bele prejudika estudante sira nia estudu durante tinan lima ou nen nia laran.

Lamentasaun nee, hatoo husi II vise Ministru Edukasaun (ME), Abel Ximenes hatete, Universidade barak buka mak numeru estudante barak, maibe sira nian kondisaun akademika, inklui fasilidade iha kampus ladun diak, ida nee bele prejudika estudante sira nia estudu.

Universidade barak buka mak numeru estudante barak, maibe sira nian kondisoins akademika, inklui fasilidade iha kampus ladun diak, maibe buka atu simu deit estudantes barak, ida nee hau hanoin prejudika estudantes durante tinan 11, ita haree universidade ho lulusan barak, tanba ema barak mak hetan graduasaun, maibe barak mak la hetan servisu,” dehan Abel ba jornalista iha edifisiu ME Vila-Verde Dili Kuarta (12/07/2017).

Abel dehan bainhira universidade sira atu simu numeru estudante barak, diak liu sira prepara uluk fasilidade ba estudante sira, tanba labele haree deit ou hakarak simu numeru estudante boot, maibe fasilidade inklui kondisoins universidade seidauk diak. Husu ba ensinu superior sira, atu bele prepara kondisoins nomos fasilidade ba estudante sira, atu nunee bele prejudika fali futuru estudante sira.

Iha parte seluk dekanu fakuldade siensia saude, husi institute superior cristal, Paulo Lopes, hatete, iha fakuldade siensia da saude,  durante nee sira  sempre haree ba iha fasilidade neebe mak sira iha, ezemplu ekipamentus ba laboratorium kuantidade uituan, entaun sira simu tuir  estudantes ho realidade neebe mak iha. Jacinta Sequeira

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *