Viola Regulamentu Eskola Hetan Sansaun

Viola Regulamentu Eskola Hetan Sansaun

- in Edukasaun
886
0
kondisaun-eskola

DILI- Estudante neebe la kumpri regulamentu eskola sei hetan sansaun tanba nia regras maka eskola tama tarde no sai sedu, la uza farda eskola nian.

Deklarasaun nee, fo sai husi Diretor Eskola Pre Secundario 10 de Dezembru Calistru A Guterres ba STL iha Comoro, Dili, Segunda, (11/09/2017).

Eskola nee halo akordu ida ho alunus sira nia inan aman ba, alunus sira neebe mak mai atraja no balu falta halai lakon husi eskola nemak professore sira fo sansaun pena de multa, ami fo sansaunba alunus sira hodi bele redus tia alunus sira nia falta ho baruk teen tanba alunus balu uza farda eskola nian la tama eskola,” hateten Calistro.

Sublinha tan katak meius neebe mak professor sira uza ba estudante maka estudante sira falta selu osan 25 centimuga 50 centimu karik estudante sira falta dala ida ka rua nee professor sira sei tolera karik estudante mak mai tarde hela deit ou  falta hela deit nee konsekuensia tenki selu hela deit iha pena de multa.

Prosesu ensinu aprendijazem iha eskola nee lao hanesan baibain bazeia ba kurikulun husi ministeriu edukasaun tama eskola tuku 8: 00 maibe antes tuku 7: 45 alunus ho professores sira preparadu ona atu tama eskola, depois rekreu iha tuku 10:00 hodi prepara merenda depois tama no sai iha tuku 12: 45.

Iha fatin hanesan professor Guidu Jermias Belo hateten, eskola nee sira uza regras interna, konvida ona inan aman, profesores, no kria regra ida atu alunu sira neebe la halo tuir sira sei multa. No uluk haklao ona, se la multa sei kastigu sira hamos duut, neebe segunda too Sabadu horas 7:45.

“Ami halo formaturaiha formatura nia laran nee, ami sempre hatoo informasaun regras nian ba sira. Hotu ami autoriza alunus sira ba tama klase depois ami observa sira depois de intervalo ami tenke hare sira para labele sai ba liur maibe iha nafatin area eskola, depois sinu lian ami sai nee laiha ida mak sai ikus no sai hamutuk,” nia dehan. (stajiadu3)

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *