Viajen Ba Amerika, AMP Lalika Ameasa PR Ho Promulga OJE 2018

Viajen Ba Amerika, AMP Lalika Ameasa PR Ho Promulga OJE 2018

- in Nasional
421
0
Aniceto Guterres

DILI- Bankada Fretilin iha Uma Fukun Parlamentar husu ba Aliansa Maioria Parlamentar (AMP), lalika kesi ou ameasa fali viajen Xefi Estadu nian ba Amerika, ho promulgasaun Orsamentu Jeral Estadu 2018, neebe maka Prezidente da Republika sei estuda hela.

Prezidente da Republika laezije tenke aprova autorizasaun prosedimentu atu ba viajen nian, Prezidente da Republika fo fali hikas ba PN deside, neebe labele halo politika ida ameasa fali autoriza ita boot sira sai ba maibe orsamentu tenke promulga, nee lalos ona orsamentu nee laos kestaun AMP nia vida, ida nee povu tomak nia vida, no Estadu ninia moris  neeba importante,” dehan Xefi Bankada Fretilin Deputadu Aniceto Guterres ba jornalista sira, bainhira remata enkontru ho Prezidente da Republika Francisco Guteres Lu Olo, iha Palasiu PR Nicolau Lobato, Dili, Sesta ( 14/08/2018).

Eis PPN nee hatutan, iha informasaun  neebe konfirmadu Prezidente da Republika mos atu vizita ba Australia, tanba Embaixador Australia mak mai lobi fali deputadu bankadas Parlamentares sira bele autoriza Prezidente da Republika atu ba halo viajen. Notisia kompletu lee iha jornal STL edisaun Segunda (17092018). Carme Ximenes

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *