Uza Duo-Desimu Implika Dezenvolvimentu

Uza Duo-Desimu Implika Dezenvolvimentu

- in Economics, Politics
122
0
PN

DILI-Bainhira uza osan duo-desimu iha fulan Janeiru tinan oin, sei implika ba dezenvolvimentu ekonomia rai laran, tanba debate Orsamentu Jeral Estadu 2020 seidauk hahu.

Kestaun nee hatoo husi deputadu bankada FRETILIN Fabião Oliveira ba jornalista sira, iha PN, Dili, Kuarta (04/12/2019).

Nia dehan, OJE  2019 agora sei iha, sei bele ezekuta too Dezembru,  maibe ho OJE 2020 seidauk debate tanba retira, posivel uza osan duo-desimu.

Tama ba Janeiru ita bele sub-mete ona ba duo-desimu, karik sub-mete ba duo-desimu nee implika boot ba ita nia dezenvolvimentu ekonomia rai laran, tanba OJE la aprova, hatete Fabião.

Nia haktuir tan katak, agora dadaun iha hela krize ekonomia rai laran, hanesan projetu sira seidauk selu, sirkulasaun osan lao sei ladiak, nunee mos buat barak sei laakontese, hanesan agora dadaun krize hela ba ekonomia. Neebe Janeiru mak uza tan duo-desimu implika tebes ba ekonomia rai laran.

Nunee mos Prezidente Komisaun C Trata Asuntu Finansas Publikas deputada Fernanda Lay hatete, haree ba situasaun horeshik proposta OJE dada fila ida nee Janeiru mai posibilidade  bele uza duo-desimu.

Hau laos ema ekonomista, maibe ita hatene katak ita nia ekonomia realmente lao nei-neik tanba  problema pagamentu Projetu, dezembolsu liga ba ejekusaun orsamentu nee iha impaktu, hatete deputada nee.

Deputada nee dehan, komisaun nia parseira nee klaru  sira halo paraser tekniku nee mak ajuda deputadu halo politika hodi kestiona governu tanba sira mak halo proposta OJE, no ejekusaun neebe sira akompana haree ladiak, hatete katak ladiak.

Tanba tuir nia katak, klaru katak iha balu hanoin bele ezekuta too fim Dezembru maibe atu hatete katak ho esperensia neebe iha nee difisil, tanba nia pesoal tinan barak iha PN nota katak, kapasidade ezekusaun iha nivel saida no mos ekonomia rai laran atu absolve osan sira nee iha nivel saida, neebe sira  hatene no propoin ba governu. Guilhermina Franco

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *