Unesto Konsolida Povu Ba Dezenvolvimentu Suku

Unesto Konsolida Povu Ba Dezenvolvimentu Suku

- in Distritu
6487
0
Ilha Atauro

DILI-Iha tempu badak, Unidade Estudante Obulo (Unesto), sei komemora aniversariu EBF Obulo ba dala 52. Aproveita komemorasaun nee, sira sei realiza seminar ida ho tema: “Redus Kultura, Konsolida Komunidade ba Dezenvolvimentu Suku”.

Kestaun nee fo sai husi Komisaun Oraganizador Unesto, Mariano Soares ba STL iha Timor Plaza, Komoro, Kinta (19/10/2017).

Hau hanoin komemorasaun aniversariu ba dala 52 importante, tanba sei kria seminar ida ho tema, redus kultura dudu oan ba edukasau, konsolida komunidade ba Dezenvolvimentu suku, tema ida nee maka Unesto sei foti iha komemorasaun aniversariu nee,” informa Mariano Soares.

Nia hateten, Unesto preokupa tebes ho lalaok kultura iha Suku Obulo. Durante nee governu tara bandu, atu labele halo lia demais maibe realidade, inan aman sira kontinua preokupa ho lia. Osan sai hotu b alia maibe lakohi dudu oan sira asesu ba edukasaun.

Kompara ho munisipiu seluk, ema nia kultura la demaziadu hanesan Postu Administrativu Atsabe, tanba nee liu husi programa neebe Unesto halo nee, oinsa atu halo redusaun ba kultura liu liu lia mate no lia moris neebe mai laiha rohan, hakas malu too diuk no haluhan atu dudu oan sira asesu ba edukasaun.

Iha fatin hanesan Manuel Pereira, hanesan vice komisaun organizador hatutan, Programa neebe Unesto atu halo iha tempu badak refleta tebes ho realidade neebe akontese iha Suku nee rasik tanba, estudante iha eskola EBF nee, barak maka la finaliza sira nia estudu too iha Pre Sekundariu, ho razaun Inan aman sira la mampu.

Hau hakarak halo komparasaun ida katak, lia mate – lia moris kuandu mai, Inan aman sira tau osan la hanoin, maibe atu dudu oan sira asesu ba edukasaun nee osan laiha tanba nee, ho seminar neebe Unesto atu halo nee fo hanoin fali inan aman sira oinsa hanoin oan sira nia future,” nia dehan.

I tuir planu, Unesto sei halo seminar iha dia 29 Outobru 2017 iha Obulo, Postu Administrativu Atsabe, Munisipiu Ermera. Madalena Horta

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *