Tilman Husu Parlamentu Aselera Votus Konfirmasaun ba LAP

Tilman Husu Parlamentu Aselera Votus Konfirmasaun ba LAP

- in Politics
158
0
manuel-tilman-diak-615x497

DILI- Jurista Manuel Tilman sujere ba iha Deputadus parlamentu Nasional atu aselera lalais hodi komvoka plenaria atu bele halo votus komfirmsaun ba iha I Alterasaun Lei Atividade Petrolifeiru, neebe Xefe Estdu Veta iha fulan Dezembru, se lae OJE 2019 agoara dadaun nee illegal.

Tuir Jurista nee katak lei aktividade petroliferu nee Prezidente Republika Veta tiha ona, se Prezidenete Veta tiha ona maka Deputadu sira la halo votus komfirmasaun hodi la haruka fila fali mai Prezidente Republika kona ba Lei aktividade Petrolifeiru nee Osamentu Jeral Estadu ida agora nee Ilegal hela , tamba  veta tiha ona.

Lei aktividade Petrolifeiru nee Prezidente Republika Veta tiha ona, se Prezidente Veta tiha ona Deputadu sira  maka la haruka fali sira nian posizaun mai fali Orsamentu Jeral Estadu  agora nee  illegal tiha ona tamba veta tiha ona agora lbele Hanoi n fali katak ,hasai fali  fundu minarai nian mai tau fali iha orsamentu jeral estadu,” dehan nia ba jornalista sira hafoin remata enkotru ho Prezidente Republika Francisco Guterres Lu Olo iha Palsiu Prezidensial Bairru Pite Tersa ( 8/1/2019.

Nia dehan posizaun nudar jurista nian maka lei tolu nee iha ligasaun lei Funduu Petrolifeiru, lei aktividade petrolifeiru lei osamentu jeral estadu buat tolu nee ligadu ba malu nee atu ba hasai osan husi fundu minarai nian.

Eis Deputadu I lejislatura nee konsidera buat sira nee todan boot ba Prezidente Republika tuir manadu konstitusaun nian neebe atribui hodi foti desizaun, maibe nudar parte jurista sira neebe maka mai nee sira nian hanoin balun neebe maka sira liu husi enkotru ho Prezidente Republika la venkula Prezidente nian desizaun atu veta ou promulaga, tamba desizaun ida nee nudar unipessoal Prezidente Republika nian. Natalino Costa

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *