Tenke Jere Didiak Fundu Mina Rai

Tenke Jere Didiak Fundu Mina Rai

- in Nasional
435
0
Woodside

DILI-Governu tenke jere didiak osan husi fundu mina rai nian, tanba fundu mina rai hela deit ona Billaun 16.5. rendementu prinsipais maka fundu mina rai, tanba nee tenke kuidadu.

Kestaun nee fo sai husi Reprezentante povu iha uma fukun Parlamentu Nasional (PN), Deputadu Mericio Akara ba STL Tersa (17/10/2017) iha nia knar fatin PN.

Hau hanoin ita tenke diversifika ona rendimentu husi fundu petroleum no ital abele depende bebeik ba fundu petrolium tan nee tenke dezenvolve setor non petroliferu hanesan Tuirismu, Agrikultura Kooperativa no sira seluk atu nunee bele hetan resetas hodi redus dependensia TL nian ba osan mina rai,”dehan Deputadu Akara.

Nia mos informa liu tan katak, problema ida maka governu promote dehan atu dezenvolve setor non petroliferu, maibe iha baze la implementa, karik la kore aan husi dependensia fundu petrolium maka aban bairu rendimentu nee iha problema ruma, maka laiha setor seluk atu taka. Tanba nee sei mosu gap katak, rendimentu kiik despeza sei boot, maka bele mosu krize finanseiru.

Iha fatin hanesan Prezidente Kooperativa Hanai Malu Elisariu Pereira hateten, setor produktivu iha rai laran seidauk dezenvolve diak, tanba nee TL nia dependensia boot ba osan husi fundu mina nian.

Nunee mos Peskizador Lao Hamotuk Juvinal Dias hateten, haree ba osan husi fundu mina no gas nian, hela deit ona Billaun 10 resin tuir istimasaun ekonomista sira nian katak, osan nee sei hotu iha tempu badak nia laran, tanba nee governu tenke dezenvolve diak setor produktivu iha rai laran, atu nunee bele kontribui  resetas ba kofre estadu. Madalena Horta

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *