Taur Simu Kredensial Husi Nasaun 8, Prontu Apoiu TL

Taur Simu Kredensial Husi Nasaun 8, Prontu Apoiu TL

- in Notisias Online
946
0
RobertoSarmento

DILI – Prezidente Republika Taur (PR) Matan Ruak, simu karta kredensial husi Nasaun 8. Nasaun 8 nee promete apoiu Timor Leste (TL) hodi hametin kopersaun bilaeteral.

Tuir Vice Ministru Negosiu Estranjeiru E Kopersaun Roberto Soares katak Embaixador nain 8 reprezenta nasaun ida-idak, ofisialmente mai entrega sira nia karta kredensial, Embaixador nain 8 nee, nain rua husi ASEAN, hanesan Brunei Darussalam ho Republika Sosialista Vietnam, nain rua husi Pasifiku, hanesan Nasaun Estadu Indepedente Samoa ho Republika Fiji, nain rua seluk husi ASEAN sentral hanesan nasaun India ho Islamika Pakistaun, rua seluk husi Eropa, hanesan nasaun Uniaun Eropeia ho  Bosina e Herzegovina.

Portantu nain 8 nee mai aprezenta sira ida-idak nia karta kredenisal, ba ita nia Prezidente Republika, ba dala uluk sira aprezenta sira nia saudasoes apresiasaun husi sira nia Prezidente ho sira nia Governu, ba Prezidente Timor Leste neebe ho ninia fuan boot, fo tempu kamanek ida ohin para bele sira aprezenta sira nia karte kredensial,” hateten Roberto.

Nia mos hatutan tan katak Embaixador husi parte Eropa ninia residensia iha Timor, ida seluk husi Bosina e Herzegovina, hotu-hotu manifesta sira nia protidaun, atu esplora area koperasaun nee.

Nune mos Embaixador Uniaun Eropeia Mai TL Alexandre Leitao hateten sira nia prezidente no governu fo fiar ba sira no nomeia sira sai embaixador mai TL, hodi kontinua habelar no hametin koperasaun entre nasaun rua nee. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Kuarta (28/9/2016). Joao Anibal

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *