Taur: Promulga-Veta Orsamentu Kompetensia PR

Taur: Promulga-Veta Orsamentu Kompetensia PR

- in Nasional
201
0
POLITIKA e LEI

DILI-Tuir lei Prezidente Republika iha loron tolu nulu atu estuda Orsamentu Jeral Estadu 2019 neebe mak Parlamentu Nasional submete ona mai iha meja Prezidente da Republika, tanba nee atu promulga ka vet orsamentu nee kompetensia eskluziva Xefe Estadu nian.

Kestaun nee Primeiru Ministru Taur Matan Ruak hatoo ba jornalista sira bainhira remaata enkontru ho Prezidente da Republika Francisco Guterres Lu Olo, iha Palasiu Prezidente Nicolau Lobato, Kinta (10/01/2019).

Xefe Governu hatete, Prezidente da Republika nia tempu atu estuda konaba Orsamentu Jeral Estadu 2019 seidauk hotu, tanba iha fulan ida neebe desizaun atu promulga ka veta Orsamentu Jeral Estadu nee kompetensia Xefe Estadu nian.

“ Ultima desizaun ita nia Prezidente da Republika mak sei deside, tanba nee labele espekula buat neebe seidauk sai tanba nee maka Primeiru Ministru hein too bainhira tama ona Primeiru Ministru nia liman maka foin halo komentariu ,” dehan PM TMR.

Xefe Governu hatete, Se laiha nee kompetensia Prezidente Repeblika nian, tanba Primeiru Ministru mos uluk Prezidente Republika iha nee, tanba nee nia hatene mekanika funsiona nee halo oinsa. Notisia kompletu lee iha jornal STL edisaun Sexta (10012019). Carmen Ximenes

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *