Zero Toleransia

Zero Toleransia

download (18)
Krime
Editor: Godinho Barros DILI– Lei zero Toleransia ba Violensia Domestika tenke  sosializa ba iha baze, atu komunidade iha area rural sira kumpriende no hatene katak violensia domestika nee ...
0

download (1)
Krime
Editora: Domingas Gomes DILI- Relasiona ho krime violensia domestika nia numeru neebe aas, Tribunal Distrital Dili (TDD) sei foti desizaun zero toleransia no aplika pena prizaun. Lia hirak ...
0

iniverdadue
Edukasaun
DILI-Politika Ministeriu Edukasaun Joventude no Desportu (MEJD), hatur ona, zero toleransia iha eskola, maibe husu ba MEJD, atu bele kria lei  ba professores atu bele garante vida professores ...
0

kondisaun-eskola
Edukasaun
DILI-Ministeriu Edukasaun Joventude Desportu (MEJD), ba oin, sei kontinua implementa politika zero toleransia iha kompleksu eskola, preokupasaun nee, relasiona ho kazu neebe mak akontese iha eskola sekundariu 10 ...
0