Vizita TL

Vizita TL

Dubes RI-TL_Sahat Sitorus
International
DILI -Ro militar Indonezia husi komponente naval  ho naran KRI Sultan Usman-359 no KRI  Sultan Muda-367 ho  membru hamutuk 250 vizita Timor Leste hodi hametin lasu amizade forsa ...
0