Unesto Konsolida

Unesto Konsolida

Ilha Atauro
Distritu
DILI-Iha tempu badak, Unidade Estudante Obulo (Unesto), sei komemora aniversariu EBF Obulo ba dala 52. Aproveita komemorasaun nee, sira sei realiza seminar ida ho tema: “Redus Kultura, Konsolida ...
0