TMR

TMR

feature3
Notisias Online
DILI- Primeru Ministru Interinu Agio Pereira, Kinta (12/09/2013) informa dezenvolvementu Governasaun ba Prezidente Republika (PR) Taur Matan Ruak. Hafoin informa dezenvolvimentu Governasaun ba Xefi Estadu Taur Matan Ruak, ...
0

feature3
Notisias Online
BATANO—Prezidente Republika (PR), Taur Matan Ruak (TMR) husu ba Veteranus no antigus Kombatentes sira, atu labele involve an iha negosiu no projetu, ida ne’e hatudu ezemblu at ba ...
0

feature
Notisias Online
DILI—Prezidente Taur Matan Ruak (TMR), Sesta (19/7), bolu Primeiru Ministru (PM), Kay Rala Xanana Gusmao hodi informa kona ba vizita Prezidente Republika Indonesia (RI), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ...
0