TMR Esperansa

TMR Esperansa

POLITIKA e LEI
Nasional
DILI-Primeiru Ministru Taur Matan Ruak iha esperansa ba Tribunal Rekursu, atu fosai desizaun konaba orsamentu duodesimu, neebe governu haruka  ba iha Tribunal. Hau espera katak ita nia orsamentu ...
0