Suspeitu Asaltu

Suspeitu Asaltu

Kadeia
Nasional
DILI- Komandu Polisia Munisipiu Dili, (KPMD) aprezenta ona suspeitu nain rua neebe halo agresaun fisiku hasoru membru unidade Polisia Militar ba tribunal, hafoin kumpri 72 oras iha sela ...
0