Sidadaun Obrigasaun

Sidadaun Obrigasaun

ponte-komor-iii
Nasional
DILI—Koalia konaba estabilidade no inestablidade iha rai laran relasiona ho polimika politika neebe oras nee lao hela, ida nee depende ba ema sidadaun sira. Tanba nee maka sidadaun ...
0