Setor Ekonomia

Setor Ekonomia

IMG_8541
Economics
DILI – Xefi negosiador  prinsipal de limitasaun Fronteira Maritima (FM), Kay Rala Xanana Gusmao hatete, setor ekonomia sai hanesan baze ba  dezenvolvimentu  nasaun nee nian, Liu husi diskursu ...
0