Sai Emprezariu

Sai Emprezariu

66merkadu-taibesi2
Economics
DILI– Instituto de apoiu ao dezenvolvimentu ekonomia (IADE), kapasita ona Timor oan rihun ba rihun hodi bele hola parte iha vida negosiu tanba, atu sai hanesan emprezariu laos ...
0