Sai Arguidu

Sai Arguidu

Tribunal.................
Nasional
DILI- Gastao Souza no Marcos da Cruz sai duni hanesan arguidu, tanba sira hetan akuzasaun husi Ministeriu Publiku hodi ba hatan iha tribunal, ba kazu neebe sira komete ...
0