Rezultadu Investigasaun

Rezultadu Investigasaun

21392480_1032358820235272_1056240587_o
Nasional
DILI-Reprezentante povu iha uma fukun Parlamentu Nasional PN, husu ba governu atu halo akonpanamentu ba andamentu prosesu investigasaun Matebian Administrador Postu Administrativu Zumalai Munisipiu Covalima, Santiago Barreto neebe ...
0