Rezolusaun Juis

Rezolusaun Juis

CENTRO_E_FORMACAO_JURIDICA_07
Krime
DILI- Juiz internasional agora dadaun iha Timor, sira la halao julgamentu. Sira halao deit inspesaun ba Juiz Timor oan sira, maibe sira apoiu nafatin Juiz Timor oan iha ...
0