Reatifikasaun FM

Reatifikasaun FM

PN
Nasional
DILI-Atu halo ratifilasaun ba Frontera maritima(FM), entre Timor Leste ho Australia maka, oras nee dadauk komisaun rua halo hela negosiasaun ba malu, maibe husi parte Australia esplika mai ...
0