Prokuradores CPLP

Prokuradores CPLP

PJR_Jose Ximenes
Politics
DILI – Reuniaun prokuradores gerais CPLP realiza tiha ona iha loron 25 too 27 fulan Outubru liu ba, relata sobre pontu importante lima iha enkontru XV. Deklarasaun nee, ...
0