Profil Mericio

Profil Mericio

Profil Akara
Perfil
REZULTADU Eleisaun Parlamentar, 22 Juhlu 2017 neebe Tribunal Rekursu aprova iha loron 1 Agostu 2017 hatudu katak membru deputadu foun (IV Lejislatura) hamutuk ema nain 65  ba periodu ...
0