February 26, 2020
Breaking News
Problema Barak

Problema Barak

Demokrasia Problema Barak
DILI —  Konflitu neebe mosu iha rai laran, kauza husi sistema demokrasia neebe implementa rai laran. Hanesan nasaun post konflitu, Timor Leste seidauk preparadu implementa demokrasia, tanba sei ...
0

STL
Nasional
DILI- Xefi de Estadu Maior Jeneral Forsas Armadas, Major Jeneral Lere Anan Timor hateten, Nasaun Timor Leste foin ukun, maibe problema barak liu fali duke dezenvolvimentu nasional. Timor ...
0