Presu Sasan

Presu Sasan

DSC03123
Economics Nasional Notisias Online
DILI– Relasiona ho Isu atual konaba situsaun COVID-19 no impase Politika la fo inpaktu ba presu merkadu, tanba nee presu sasan iha Merkadu normal hela. Ami seidau simu ...
0

Kresementu
Economics
DILI-Tuir data husi dirasaun jeral estatistika das Ministeriu Finansas (MdF) katak presu sasan iha Merkadoria normal. Hahu husi  fulan Marsu too Abril 2017 grupu sasan neebe faan iha ...
0

loja
Economics
DILI – Stok nesesidade baziku iha supermarket no mini market presu normal, bele fasilita konsumidores atu sosa hodi konsume, liu-liu komunidade sira neebe halo vida negosiu. Tuir Loja ...
0