February 27, 2020
Breaking News
PR Preokupa

PR Preokupa

41632304_522787171506227_8330169523919388672_n-800x581
Nasional
DILI-Prezidente Republika, Francisco Guterres Lu Olo preokupa ho seguransa Maritima iha Kosta Sul no husu atu  halo koperasaun ho Australia  liu husi  patrullamentu  konjuntu  ba iha tasi laran ...
0

Manuel Carceres
Politics
DILI — Prezidente  Republika Francisco Guterres Lu Olo   preokupa tebes ho situasaun prizioneiru sira nian iha  prizaun Becora Dili, Gleno Ermera no prizaun Suai no merese ka lae ...
0

Lu Olo-kandidatu
Nasional
DILI- Prezidente Republika (PR) Francisco Guterres Lú Olo preukupa ho kazu korupasaun neebe maka oras nee mosu iha rai laran. Lia hirak nee hatoo husi nee Prokurador Jeral ...
0