PR Eleitu Husu

PR Eleitu Husu

Lu Olo-kandidatu
Nasional
DILI – Prezidente eleitu husu ba governu atu bele lori orgaun suku, hodi bele partisipa iha serimonia tomada pose neebe sei halao iha loron 20 Maiu 2017 iha ...
0