Pose Ministru

Pose Ministru

Profil Taur
Nasional
ILI–Prezidente da Republika Francisco Guterres Lu Olo sei aranza tempu, atu bele fo pose ba Ministru nain tolu, atu nunee bele kompleta estrutura VIII Governu Konstitusional. Primeiru Ministru ...
0