Polisia Detein

Polisia Detein

Kadeia
Politics
DILI-Komandu PNTL Munisipiu Dili detein joven ema nain 13 tanba deskonfia involve krime arte marsias no arma branka. Joven hirak nee kaptura iha fatin no loron la hanesan. ...
0