Polisia Detein

Polisia Detein

download
Politics
DILI —  Polisia Nasionl Timor Leste (PNTL), liu husi Komandu Munisipiu Dili (KPMD), kaer no detein  estudante nain rua (2) husi Universidade Nasional Timor Loro Sae (UNTL) tanba ...
0

Kadeia
Politics
DILI-Komandu PNTL Munisipiu Dili detein joven ema nain 13 tanba deskonfia involve krime arte marsias no arma branka. Joven hirak nee kaptura iha fatin no loron la hanesan. ...
0