August 24, 2019
Breaking News
PN Reniaun

PN Reniaun

PN
Politics
DILI-Parlamentu Nasional halo reniaun ida hoMinistru Defeza e Ministeru Interinu Interior (MDMI), Sekretariu estadu juventude despostu, nomos Komisariu PNTL, hodi koalia konaba situasaun suguransa iha rai laran, tanba ...
0