PN Aprova

PN Aprova

PN..........
Nasional
DILI– Parlamentu Nasional (PN) aprova ho unaminidade saudasaun konstituisaun RDTL ba tinan 15, ho votus afavor 54, kontra 0 abstesaun 0. Iha sesaun plenaria deputadu sira  husi Bancada ...
0

Parlamentu Nasional
Politics
DILI-Membru Parlamentu Nasional (PN) aprova ona lei protesaun ba floresta hodi fasilita guarda floresta nia serivsu iha baze. Lei nee aprova tanba durante guarda floresta sira uza deit ...
0

branco
Politics
DILI-Deputadu sira iha Parlamentu Nasional aprova projetu dileberasaun nu 25/3/5a, ho votus afavour 50, kontra 0, abstensaun 0. Vise bankada FRETILIN Francisco Branco hateten, Atu formaliza atktu tomada ...
0

Parlamentu Nasional
Nasional
DILI – Mesmu Parlamentu Nasional (PN) aprova ona Lei Pensaun Vitalisia (LPV), maibe sosiedade sivil kontinua halo kritika makas ba lei nee, tanba laiha mudansa signifikativu tanba nee ...
0

Longuinhos
Krime
DILI – Parlamentu Nasional (PN) aprova ona Pareser subtitutivu neebe aprezenta husi komisaun A, konaba lei kriminaliza arma brankas, iha parte jeneralidade, ho votus afavour 47, kontra 0 ...
0

osan-pv
Nasional
DILI- Parlamentu Nasional (PN) aprova osan millaun 4 ba pensaun vitalisia, hodi fo benefisu ba ema balun deit, maibe orsamentu ba Eduksaun, Saude, Agrikultura sira hamenuas, tanba nee ...
0

PN..........
Politics
DILI-Deputadu sira iha Parlamentu Nasional, aprova iha parte jeneralidade proposta nu 59/ III (5a), orsamentu ba seguransa sosial 2017, ho votus afavour 51, kontra 0, abstensaun 0. Primeiru ...
0

PN..........
Nasional
DILI-Reprezentante povu iha uma fukun Parlamentu Nasional (PN) aprova ona lei numeru 10/3- iha global liu husi plenaria extraordinaria ho votus afavor 44 konta 0, abstensaun 1. Informasaun ...
0

PN..........
Notisias Online Top News
DILI- Reprezentante povu iha uma fukun Parlamentu Nasional (PN), aprova proposta lei divizaun administrativu teritoriu hodi desidi munisipiu 12, reziaun espesial ida nomos fo oportunidade bele hamosu tan ...
0

Parlamentu Nasional
Notisias Online Top News
DILI-Deputadu sira iha Uma Fukun Parlamentu Nasional (PN), aprova Orsamentu Jeral Estadu (OJE), liu husi votus konfirmasaun ho espresa arogante ba Prezidente Republika Taur Matan Ruak. Tuir Vice ...
0