PJR Relasaun

PJR Relasaun

PJR_Jose Ximenes
Politics
DILI– Atu dezenvolve liu tan servisu Prokurador, presija halo relasaun diak ho International Criminal Court Bar Association (ICCBA). Tuir Prokurador Jeral Republika Jose da Costa Ximens katak, procurador ...
0