Partidu FM

Partidu FM

IMG_8541
Nasional
DILI– Xefi Negosiador Prinsipal fronteira maritime Xanana Gusmao hateten, eleisaun tinan kotuk iha aeroportu, nia husu laiha partidu ida atu kolia konaba fronteira maritime iha eleisaun. Eleisaun Jeral ...
0