Partesipasaun Veteranus

Partesipasaun Veteranus

1604382_1033057823486533_1559829927161377424_n
Nasional
DILI-Partesipasaun Veteranus nian ba dezenvolvimentu rai laran, hatudu dadauk ona progresu diak, tanba Veteranus balun hahu hola parte iha klase kompana nian, no balun deit maka benefisiu fulan-fulan ...
0