February 27, 2020
Breaking News
orsamentu

orsamentu

feature3
Notisias Online
DILI-Ministru Komersiu Industria e Ambiente (MCIA) Antonio da conceição deklara ezekusaun orsamentu la importante, maibee importante liu maka sistema nebee iha, nebe presiza tau prioridade. Ministru MCIA Antonio ...
0

feature
Notisias Online
DILI– V Governu Kostitusiaonal ezekuta osamentu Jeral Estadu tinan fiscal 2013, nebee ho montante miliaun 1.6, durante fulan 9, foin atinzi 30.2% nee hatudu Ministeriu sira inkapasidade atu ...
0