OMP Retira

OMP Retira

Alkati
Nasional
DILI – Primeiru Ministru Mari Alkatiri hateten, Parlamentu Nasional liu husi Oposizaun Maioria Parlamentar (CNRT, PLP no Khunto) halo ona mosaun de sensura signifika programa nee submete fali ...
0