OIPAS Call

OIPAS Call

Call Center
Politics
Dili – Observatorio da Igreja Para os Asuntos Sosial (Oipas) iha call centre neebe liga direitamente ho observador sira, konaba eleisaun prezidensial 2017 iha 13 munisipiu. Tuir Padre ...
0