Nahareka Asesu

Nahareka Asesu

Pulsa
Distritu
DILI-Komunidade Suku Nahareka, Postu Administrativa Ossu, Munisipiu Viqueque, sente lasatisfas ho ukun-aan Timor nian, tanba desde inisiu ukun aan too mai agora komunidade Nahareka seidauk asesu ba eletrisidade ...
0