Monu Uituan

Monu Uituan

osan
Nasional
DILI-Ezekusaun orsamentu jeral do estadu tinan 2019 nian monu uituan, tanba iha fulan Janeru governu la ho doudesimu, no Fevereiru ba Marsu nee maka governu foin ezekuta lolos. ...
0