Merkadu Livre

Merkadu Livre

Merkadu-Taibesi-615x295
Economics
DILI –Timor Leste adopta sistema merkadu livre, oras nee Xina domina halo atividade komersiu no negosiu iha rai laran. Xefi Suku Bairo Pite Joao Baptista da Costa Belo ...
0

Merkadu-Taibesi-615x295
Economics
DILI- TL adopta merkadu livre, ema estranjeriu domina loke loja one dolar iha rai laran, no Timor oan labele hanoin atu duni sai ema, tanba duni ema importante ...
0

66merkadu-taibesi2
Economics
DILI- Timor Leste (TL) loke espasu ba ema estanjeiru, liu-liu Xineza sira mai domina TL hodi hanehan povu no nasaun nee nia ekonomia, tamba deit governu adpota sistema ...
0

66merkadu-taibesi2
Economics
DILI- Timor Leste (TL) adopta sistema merkadu livre, fo fatin ba ema estranjeiru sira, mai halo negosiu oi-oin no fasil mos ema mai fase osan iha iha pais ...
0

Vendedor
Economics
DILI – Timor Leste (TL) adopta merkadu livre, fo dalan ba ema estranjeiru sira, liu-liu Xina sira nadodon mai TL, hodi halo negosiu oi-oin no hadau povu nia ...
0