MEL Oecusse

MEL Oecusse

METL Oecusse
Distritu
AMBENO-Maske dook iha rai ketan, estudante universitaria iha Oecusse latoba dukur relasiona ho problema lelaun kareta prado neebe eis deputadu III Lejislatura sira uza durante sira nia mandatu. ...
0