Lifau Abandona

Lifau Abandona

Alkati
Politics
AMBENO — Monumentu Lifau, hanesan fatin furak tebes ba turismu iha rejiaun Oecusse, fatin sempre nakonu ho ema liu-liu iha loron sabado no domingu   no loron boot sira ...
0