Komunidade Afetadu

Komunidade Afetadu

image002
Nasional Politics
Editora:Carme Ximenes DILI – Eis Primeiru Ministru iha governu da-4, Kay Rala Xanana Gusmão husu ba komunidade, atu labele diskrimina  Timor ona sira, neebe mai husi nasaun afetadu ...
0

PN
Nasional
DILI-Komunidade afeitadu ba projetu fabrika Sumente iha Suku Tirlolo aldeeia kaisido postu Administrativu Baucau, hasoru Prezidente Parlamentu Nasional hodi husu Presidente atu sai hanesan fiskalizador ba projetu TL ...
0

Povu Oecuse
Distritu
AMBENO-Governu Autoridade RAEOA nofin responde ejijensia komunidade afeitadu konaba kompensasaun (ganti rugi). Hahu loron Tersa (6/6/2017) ba oin, Autoridade RAEOA halo pagamentu (pembayaran ganti rugi) ba komunidade sira ...
0

Povu Oecuse
Distritu
AMBENO-Prezidenti Autoridade RAEOA Mari Alkatiri hateten, se laiha buat ruma impede, iha fulan Maiu nee, komunidade afeitadu husi projetu ZEESM sei simu hotu sira nia indimizasaun (ganti rugi). ...
0