Kompana Fasilita

Kompana Fasilita

img_4221
Economics
DILI-Governu Liu husi Ministeri komersiu industria (MCIA), detekta kompana Timor oan balun neebe, fasilita ninia lisensa do negosiu, ba ema estranjeiru utiliza hodi halo negosiu rai laran. Kestaun ...
0